Medisch wetenschappelijk onderzoek

Naw gegevens


Neem voordat je een aanvraag indient, kennis van de criteria voor het verlenen van een subsidie door het St. Antonius Onderzoeksfonds. Vul het formulier zo duidelijk in dat het doel en de resultaten eventuele bijlagen overbodig maken.

Is deze aanvraag in jouw maatschap/vakgroep of eenheid besproken? Zo ja, is de schriftelijke goedkeuring bijgevoegd? Zonder schriftelijke goedkeuring wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde format gebruiken.

Een gehonoreerde aanvraag betekent dat de onderzoeker/maatschap/vakgroep meewerkt aan themabijeenkomsten en de Vriendendagen van het Onderzoeksfonds d.m.v. het geven van een presentatie
over het onderzoek.

Specialisme

Titel

1. Beschrijf achtergrond(en) en reden(en) van voorgesteld onderzoek. 

2. Geef aan welke nieuwe inzichten kunnen worden verkregen.

Beschrijf het belang van het voorgestelde onderzoek

Hoe ziet u dat de uitkomsten van het onderzoek toegepast gaan worden? (Denk aan richtlijn, wijziging protocol, etc.)

Doelstellingen

1. Beschrijf welke vragen met het onderzoek beantwoord moeten worden. 

2. Beschrijf de primaire en eventueel secundaire doelstellingen. (waarop steekproefgrootte is gebaseerd)


Ontwerp en tijdspad:

1. aard van de voorgenomen studie (retrospectief, prospectief, gerandomiseerd, observationeel, etc.);
2. studiepopulatie (in- en exclusiecriteria, aantallen, steekproefgrootte);

3. behandeling van deelnemers;

4. methoden (primaire/secundaire eindpunten, studieprocedures);

5. statistische analyse;
6. belasting en risico’s voor de deelnemende patiënt.

Globale planning

Zijn patiënten (bij voorbeeld in de vorm van patiëntenverenigingen) betrokken bij het opzetten van het onderzoek?

1. Beschrijf de kosten van de voorgenomen studie, met name de directe kosten (investering/exploitatie) en indirecte kosten voor het ziekenhuis.

2. Vermeld ook of externe financiering is aangevraagd. Zo ja, waar is deze verkregen en wat is het bedrag? Waarom geen externe financiering aangevraagd?


1.Is het voorgenomen onderzoek uitvoerbaar binnen het tijdsplan?

2. Is er rekening gehouden met de mogelijkheden binnen het ziekenhuis?

3. Beschrijf eventuele samenwerking binnen of buiten het St Antonius Ziekenhuis. 

Binnen tijdsplan?

Mogelijkheden binnen het ziekenhuis?