Procedure voor subsidieverlening door het St. Antonius Onderzoeksfonds 

Om een aanvraag bij het St. Antonius Onderzoeksfonds te kunnen doen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen.

Neem deze a.u.b. goed door en stel, waar nodig, vragen aan het St. Antonius Onderzoeksfonds via onderzoeksfonds@antoniusziekenhuis.nl

Belangrijke downloads
Procedure financiëring

1. Jaarlijks wordt een bedrag voor uit te keren subsidies door het Bestuur van het St Antonius Onderzoeksfonds voor het volgende jaar vastgesteld.


2. Het Bestuur verplicht zich om de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) om advies te vragen over de kwaliteit en betekenis van de aanvragen. 


3. De WAR rapporteert aan het Bestuur binnen 2 maanden na de sluitingsdatum voor inzenden van subsidieaanvragen.


4. De WAR kan zo nodig advies vragen aan experts in of buiten het St. Antonius Ziekenhuis.


5. Het bestuur van het St Antonius Onderzoeksfonds zal bij het besluit – naast het advies van de WAR – ook rekening houden met: 

a. het innovatieve karakter van de studie;

b. het strategisch belang van de studie voor het St Antonius ziekenhuis; 

c. de vraag of de studie past bij de speerpunten van het medisch beleid van het St Antonius ziekenhuis.


6. De aanvraag wordt gedaan door een onderzoeker werkzaam in het St. Antonius Ziekenhuis. In geval van onderzoek dat uitgevoerd gaat worden met afdelingen of instituten buiten het St. Antonius ziekenhuis dient de positie van de aanvrager in de groep van onderzoekers buiten het St. Antonius duidelijk zichtbaar en leidend te zijn. 


7. Voor de aanvraag van een advies over eventuele subsidieverlening dient een standaard beoordelingsformulier ingevuld te worden door de onderzoeker(s). Dit formulier dient vergezeld te gaan met een schriftelijke goedkeuring voor de aanvraag door de voorzitter van de maatschap, vakgroep of hoofd van de afdeling van het St. Antonius Ziekenhuis waarmee de aanvrager is verbonden.


8. Het maximale bedrag dat bij het St. Antonius Onderzoeksfonds per onderzoeksvoorstel voor Medisch Wetenschappelijk onderzoek kan worden aangevraagd is € 120.000,-. 

De grootte van de subsidie die door het St. Antonius Onderzoeksfonds kan worden verleend,bedraagt nooit meer dan maximaal 2/3 van de bij het St. Antonius Onderzoeksfonds ingediendeaanvraag, zijnde maximaal € 80.000,=

Het maximale bedrag dat bij het St. Antonius Onderzoeksfonds per onderzoeksvoorstel voor Verpleegkundig en Paramedisch onderzoek kan worden aangevraagd is € 25.000,-. Hiervoor geld dat er geen eigen bijdrage meegebracht hoeft te worden. 


9. In het geval van Medisch Wetenschappelijk onderzoek; Bij het verkrijgen van een subsidie van het St. Antonius Onderzoeksfonds verplicht de onderzoeker zich tot het verkrijgen van een additionele schriftelijk garantie voor het resterende bedrag (1/3-deel van het bij het St. Antonius Onderzoeksfonds aangevraagde bedrag) van de maatschap, vakgroep of afdeling van het St. Antonius Ziekenhuis waarmee de aanvrager is verbonden.

In het geval van Verpleegkundig Paramedisch onderzoek; Bij het verkrijgen van een subsidie van het St. Antonius Onderzoeksfonds verplicht de onderzoeker zich tot het verkrijgen van een additionele schriftelijk garantie voor het kunnen besteden van zijn of haar tijd vanuit de vakgroep of afdeling van het St. Antonius Ziekenhuis waarmee de aanvrager is verbonden.


10. In het aanvraagformulier dient aangegeven te worden of er aanvullende externe financiering aangevraagd is en het eventueel toegezegde bedrag.


11. Het subsidiebedrag van het Onderzoeksfonds mag niet gebruikt worden als compensatie van gemaakte uren door een medisch specialist dan wel voor structurele financiering van post-doc onderzoekers.


12. De aanvraag dient bij voorkeur methodologisch getoetst te zijn.


13. Na indiening van dit formulier bij het Onderzoeksfonds wordt nagegaan of alle vragen in de aanvraag zijn beantwoord. Hierna wordt de aanvraag ter boordeling aan de Wetenschappelijke Advies Raad voorgelegd. 


14. De aanvraag voor subsidieverlening bevat de volgende elementen: achtergronden en redenen van het onderzoek, het innovatieve karakter, de statistische en epidemiologische onderbouwing; aantal te behandelen patiënten; het belang van het onderzoek voor de te behandelen patiënten categorie, de effecten op de behandeling, de veiligheid en kosten van het onderzoek en de maatschappelijke relevantie en winst van de resultaten van het onderzoeksproject. 


15. De WAR geeft aan het Bestuur van het St Antonius Onderzoeksfonds een advies op basis van:

a. wetenschappelijke kwaliteiten: niveau, originaliteit, haalbaarheid; 

b. implementatie mogelijkheden van de beoogde (medische/maatschappelijke/economische meerwaarde van de) onderzoeksresultaten;

c. het belang van het onderzoek voor het St. Antonius Ziekenhuis;

d. de multidisciplinaire samenwerking van de studie in het St. Antonius ziekenhuis;

e. de eventuele samenwerking met andere instellingen en universitaire afdelingen.


16. Na toekenning van de aangevraagde subsidie, verleend door het Onderzoeksfonds, brengt de aanvrager minimaal 2 maal per jaar (januari, juni) een gestructureerde voortgangsrapportage uit. Daarnaast dient de aanvrager bereid te zijn op verzoek van het Onderzoeksfonds presentaties over zijn/haar onderzoek te houden. 

Bij beëindigen van de gesubsidieerde studie wordt een eindrapportage uitgebracht in de vorm van een presentatie of artikel, waarbij ook de medische/maatschappelijke impact wordt meegenomen.


17. Uitkering van de toegekende subsidie geschiedt als volgt: de toegekende subsidie wordt in 

principe in 3 gelijke delen uitgekeerd:

- het eerste deel bij aanvang van de studie na goedkeuring van de aanvraag;

- het tweede deel halverwege het onderzoek, na ontvangst van een gedetailleerde    

  voortgangsrapportage, waarin o.m. voorlopige resultaten van het onderzoek en de algehele   

  voortgang worden vermeld;

- het derde en laatste deel bij afronding van de studie na ontvangst van een eindrapportage met 

  resultaten/uitkomsten van het onderzoek. Voor het opstellen van rapportages zijn speciale 

  formulieren beschikbaar. De rapportages worden voorgelegd aan de WAR.


18. In het kader van de verantwoording richting de donateurs van het Onderzoeksfonds geldt voorts het volgende. 

Van de aanvrager wordt bij de eindrapportage een projectafrekening verwacht, met daarin de werkelijke projectkosten en een toelichting op de eventuele verschillen met de projectbegroting. Het Onderzoeksfonds heeft het recht de administratie in te zien, dan wel onderliggende facturen op te vragen, dan wel een accountant aan te wijzen voor de controle op de projectverantwoording.


19. De aanvrager is verplicht bij presentaties en publicatie(s)/dissertaties aan te geven dat het onderzoek werd ondersteund door het St. Antonius Onderzoeksfonds. Daarnaast gaat de onderzoeker/aanvrager akkoord met portretgebruik in uitingen op folders/website omtrent hun onderzoek


Nieuwegein, 24 juni 2020

M. Rook MBA
Voorzitter

St. Antonius Onderzoeksfonds