Verpleegkundig en paramedisch onderzoek

Naw gegevens

Aanvraagformulier verpleegkundig- paramedisch onderzoek St. Antonius Onderzoeksfonds 

Specialisme

Benoem je onderzoeksgroep waarmee je de aanvraag instuurt. Heb je meer dan 2 anderen in deze groep, kies dan voor de belangrijkste in de ondersteuning van jouw onderzoek. 

Titel

Achtergrond/aanleiding

Wat is de achtergrond van het onderzoek. Welke aanleiding is/was er? Gebruik hierbij minimaal 1 literatuurbron. 

Relevantie

Waarom is dit onderzoek belangrijk? Wat is het nut voor de patiënt, afdeling of ziekenhuis? Gebruik hierbij minimaal 1 literatuurbron. 

Doel & vraagstelling onderzoek

Wat wordt bereikt met het onderzoek? Welke vraag wordt beantwoord?

Beschrijf je doel(en) SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden)

Toepasbaarheid

Wat zal er na het onderzoek naar verwachting met de resultaten worden gedaan? (denk hierbij bijvoorbeeld aan een aanbeveling voor de afdeling, een aangepast protocol, werkwijze of beleid)

Methode, design en analyse

1. Welke methode gebruik je voor het onderzoek? (bijvoorbeeld literatuuronderzoek, vragenlijst(en), interviews, observaties)

2. Beschrijf het design van het onderzoek. (retrospectief/prospectief, kwantitatief/kwalitatief)

3. Beschrijf wie de deelnemers van het onderzoek zijn en wat het beoogd aantal deelnemers is. Hoe ben je tot dit aantal gekomen?

4. Met welk programma verwerk je de gegevens (bijvoorbeeld Excel, Redcap, SPSS, R, PSPP, Atlas.ti)

5. Op welke manier analyseer je de data? (bijvoorbeeld welke beschrijvende en/of toetsende statistiek, coderen)

Globale planning

Financiering

1. Maak een inschatting van de kosten van het onderzoek. Denk hierbij aan de mogelijke kosten van materialen en middelen, maar ook aan de verletkosten van de onderzoekers. Vraag bij de inschatting indien nodig hulp aan het teamhoofd / afdelingshoofd/ businesscontroller

2. Zijn er andere financieringspartners benaderd (bijvoorbeeld ander fonds, leverancier)

Randvoorwaarden / Uitvoerbaarheid

1. Zijn er risico’s of belemmeringen waar rekening mee gehouden moet worden en zo ja, hoe wordt hier op geanticipeerd?

2. Is bij het onderzoek sprake van samenwerking met andere afdelingen in het ziekenhuis?

3. Is bij het onderzoek sprake van samenwerking met partijen buiten het ziekenhuis?

4. Is het voorstel tot onderzoek en de financieringsaanvraag besproken op jouw afdeling of eenheid en is er toestemming om het onderzoek uit te voeren indien de financiering rond is?